Natéo Santé

NL/

FR

 

Alpha-HealthCare SRL: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN


1. Algemeen– Samenstelling van het verkoopcontract.
A. Alpha-HealthCare, afgekort A-HC en werkzaam in de BeNeLux, is exclusief of niet-exclusief verdeler van merken die het algemeen welzijn vooropstellen in de gezondheidszorg, de schoonheidsindustrie en de sector van de luchtreinigers. Tenzij anders schriftelijk vermeld, wordt de relatie tussen A-HC en zijn gebruikers geregeld door deze Algemene Voorwaarden, waarvan geacht is dat deze gekend en geaccepteerd zijn door de klant, zelfs als deze tegenstrijdig zouden zijn met hun eigen algemene voorwaarden of uitzonderlijke voorwaarden.
Bij gevolg zal de klant enkel een samenwerking met A-HC aangaan indien de voorwaarden uitdrukkelijk geaccepteerd zijn. Vandaar dat zijn overeenkomst kan niet worden afgeleid uit het feit dat de overeenkomst is gesloten zonder protest tegen de bepaling die verwijst naar de algemene of bijzondere voorwaarden van de koper, al dan niet gedrukt op de bedrijfsformulieren van de koper.
B.De klant aanvaardt ook nadrukkelijk de hierna benoemde algemene voorwaarden indien hij toegang heeft en gebruik maakt van de website van A-HC, naast de voorwaarden die terug te vinden zijn onder het punt “wettelijke vermeldingen”
C. Bovendien verklaart de klant dat hij nadrukkelijk akkoord gaat met de hierna vernoemde algemene voorwaarden, door het bekomen van een offerte of door gebruik te maken van de producten van A- HC. De klant verklaart nadrukkelijk dat hij kennis heeft genomen van de hierna vernoemde algemene voorwaarden en dat hij ze gelezen of/en verkregen heeft. Elke offerte of prijsindicatie van A-HC is vrijblijvend voor de klant. A-HC is bevoegd om een offerte van een koper te weigeren, zelfs als zou deze zich staven op een offerte of prijsindicatie gegeven door A-HC. Een bestelling is pas bindend indien deze nadrukkelijk en schriftelijk geaccepteerd is door A-HC.


2. Goederen
A. Eigendomsvoorbehoud.
Alle verkochte goederen, inclusief accessoires, blijven eigendom van A-HC zolang de koper hiervoor de verkoopprijs, inclusief mogelijke nalatigheidsintresten en strafclausules, niet betaald heeft. De eigendom van het goed komt pas in handen van de koper terecht indien deze de volledige verkoopprijs betaald heeft, inclusief de verkoopprijs voor de accessoires. Bij niet-betaling of gedeeltelijke betaling is er sprake van inbreuk op de rechten van de verkoper en is dit dus strafbaar en wordt er verwezen naar art 491 van het strafrecht. Bovendien behoudt de verkoper het recht om de verkoop in dit geval niet te laten doorgaan door beroep te doen op artikel 20 van de wet van 16 december 1851.
B. Productomschrijving
Beeldmateriaal, omschrijvingen, prijzen van de goederen, alsook gedetailleerde informatie voor een bestelling, worden opgesteld en gecommuniceerd onder voorbehoud van wijzigingen en correcties. A-HC tracht ernaar om zo correct mogelijke informatie weer te geven op de producten en om de kleuren zo gedetailleerd mogelijk weer te geven. Desalniettemin, kan het zijn dat het gewicht, de afmetingen en de volumes afwijken van de opgegeven waarden. Er wordt geen garantie gegeven op de identieke kleur van beeldmateriaal en de kleur van een product kan afwijken op het moment van overhandiging. Voor wat de productomschrijvingen en technische specificaties van de goederen betreft, doet A-HC beroep op de verantwoordelijkheid van de zakenpartners en leveranciers voor de juistheid van de weergegeven informatie.
Foto’s en ander beeldmateriaal dat gebruikt wordt ter illustratie van de goederen, hebben geen enkele contractuele waarde. A-HC kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de producten dat het vertegenwoordigt, met inbegrip en zonder beperking, ook niet voor de inhoud, de samenstelling van het gamma van de producten of toestellen en de eventuele fouten die hierdoor zouden kunnen voorkomen. Deze productkenmerken houden geen enkele verbintenis voor A-HC in en deze laatste behoudt zich het recht om hier veranderingen in te brengen zonder voorafgaande verwittiging.
C. Leveringsvoorwaarden
1. De levertermijn is indicatief en wordt niet gegarandeerd : het niet respecteren van deze termijn kan dan ook in geen enkel geval leiden tot een schadeclaim van de klant naar A-HC.
A-HC kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een stockbreuk na de bestelling, ook al is deze tijdelijk, en dit geldt voor alle producten.
2. De levering kan uitgevoerd worden op 2 manieren. Ten eerste via een communicatie waarin A-HC laat weten dat de goederen afgehaald kunnen worden in de fabrieken of in de winkel van A-HC of ten 2de via de tussenkomst van een transportdienst die aangesteld is door A-HC.
Vanaf dat moment, worden alle risico’s verbonden aan de producten overgedragen aan de koper. Overeenkomsten zoals « franco »
, « levering aan huis » of « terugbetaling van de transportkosten » worden enkel aanzien als tegemoetkoming op de prijs, maar hebben geen enkele invloed op de overdracht van de risico’s verbonden aan de goederen. 

3. Elk risico waar de goederen aan blootgesteld worden op het moment van de levering en ook tijdens het transport, is altijd voor de koper, ongeacht de overeengekomen transportwijze. Deze risico’s kunnen na schriftelijke aanvraag en op kosten van de koper verzekerd worden door de transportdienst aangesteld door A-HC. 

4. De klant kan de goederen aanvaarden d.m.v. een aangetekend schrijven te versturen binnen de 8 dagen na het ter beschikking stellen van de goederen. Bij gebreke hieraan, worden deze aanzien als aanvaard en opgestuurd op kosten van de koper.


3. Garanties 

1. A-HC verbindt zich ertoe de fabrieksgarantie over te dragen naar de klant. Bij gebreke hieraan , geeft A-HC 6 maanden garantie voor alle mechanische defecten ten gevolge van fabricagefouten en een garantie van 3 maanden voor alle elektrische en elektronische defecten ten gevolge van fabricagefouten, op voorwaarde dat er een normaal gebruik van de goederen is vastgesteld.
A-HC heeft als enige verplichting, het verkochte toestel te herstellen en dit op een plaats naar keuze of het defecte onderdeel te vervangen door een nieuw en dit zonder enige schadevergoeding. De onderdelen die werden vervangen worden eigenaar van de koper. De hierboven vermelde termijnen gaan in vanaf het moment van de levering en kunnen niet zomaar verlengd worden naar aanleiding van eender welke reparatie. De garantie stopt in volgende gevallen : gebrek aan onderhoud, het gebruik van vervangstukken of accessoires die niet gehomologeerd zijn door A-HC, gebruik van het toestel dat niet conform is met de handleiding, het gebruik van verbruiksgoederen die niet geleverd zijn door A-HC, technische interventies uitgevoerd door andere personen dan A-HC.
Werkuren en verplaatsingskosten vallen niet onder de garantie. Deze is enkel geldig in de de BeNeLux en enkel op de oorspronkelijke plaats van levering.
2. De garantie die toegestaan wordt op basis van vorige paragraaf (C.1), is enkel geldig indien de klant A-HC op de hoogte brengt van het defect binnen de 8 dagen. Een zichtbaar defect moet echter altijd gemeld worden aan A-HC via een aangetekend schrijven en dit binnen de 8 dagen volgend op de levering. Het indienen van een klacht, voor eender welke reden dan ook, geeft de klant echter geen vrijstelling om niet te betalen binnen de vooropgestelde termijn.


4. Prijs – Bestelling
A. Prijs
De prijs van onze producten wordt weergegeven in euros, exclusief belastingen (zonder tegen indicatie), exclusief verzendkosten en plaatsingskosten, De verzendkosten en plaatsingskosten zijn voor rekening van de koper (tenzij er voorafgaand en schriftelijk uitzonderlijke voorwaarden werden bepaald). A-HC behoudt zich het recht om op elk moment de prijzen te wijzigen. A-HC engageert.
zich echter om de prijs niet te wijzigen op het moment van een bestelling door de koper en dit ook niet te doen tot 1 week erna.
B. Bestelling
Er mag een bestelling geplaatst worden vanaf 18j. Een verkooptransactie tussen de koper en A-HC vangt aan indien de koper een bestelling plaatst door een verkoopbon/bestelbon te ondertekenen, indien de koper een voorschot of een betaling overmaakt op de rekening van A-HC of indien de koper een gespreide betaling heeft (zie onderaan punt 5 van deze voorwaarden). De koper krijgt een bevestiging van A-HC na het plaatsen van een bestelling. Alle bestellingen hangen af van mogelijke schommelingen in de voorraad.
Indien A-HC niet in staat is een product te bekomen binnen een redelijke termijn ( bv. door een stockbreuk bij de leverancier), zullen zij de koper op de hoogte stellen van de voorziene vertraging. De koper kan op basis van deze nieuwe informatie de bestelling annuleren of veranderen. In dit geval zullen er geen annulatiekosten aangerekend worden. A-HC behoudt zich het recht om bestellingen te weigeren indien ze de koper ervan verdacht de wet te misbruiken of indien de koper slechte bedoelingen heeft.


5. Betaling
1. Betalingen dienen zonder korting aan het adres van A-HC te worden overgemaakt, alle rechten en kosten zijn ten laste van de klant. A-HC doet geen afstand van dit recht door krediet te geven of door het aanvaarden van een andere betalingswijze.
2. Alle leveringen zijn contant betaalbaar en A-HC behoudt zich het recht om de uitvoering van een overeenkomst op te schorten indien de contante betaling niet tijdig plaatsvindt.
3. In geval van niet-betaling op de vervaldag wordt de volledige prijs of het saldo ervan en de bijkomende kosten opeisbaar.
4. In geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag, zal deze van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 12% per jaar (= 1% per maand) met zich meebrengen. Bovendien wordt het bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 15%, met een minimum van € 75 als contractuele forfaitaire schadevergoeding, onverminderd de interest voor laattijdige betaling. Voor het overige wordt de garantieverplichting van A-HC opgeschort zolang de volledige betaling, inclusief rente en kosten, niet is verricht. Deze opschorting verlengt de garantieperiode niet. De betaalmethoden die wij toestaan zijn onderverdeeld in 2 opties :
1. . Contante betaling: De koper betaalt op de dag van de bestelling en op de dag van de levering legt hij een factuur voor als bewijs dat de betaling is overgemaakt op de rekening van A-HC. Tenzij anders vermeld. 

2. Facturatie gespreid over een overeengekomen periode: De koper heeft de mogelijkheid om bepaalde apparatuur of producten gespreid in de tijd te kopen in de vorm van een overeengekomen factuur.
Al onze facturen zijn contant betaalbaar bij ontvangst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien nalatigheid van betaling geschiedt is elke factuur onderhevig aan een vertragingsrente van 12% op jaarbasis, waarbij de vervaldag het ingebrekestelling begin punt is. Bovendien wordt elke onbetaalde factuur op de vervaldag automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving verhoogd met een forfaitair bedrag van 15% met een minimum van 75 EUR als schadevergoeding, exclusief gerechtskosten.


6. Levering
Producten worden alleen in de BeNeLux geleverd met of zonder vooraf overeengekomen transportkosten. De levering zal, indien mogelijk, binnen 15 werkdagen na ontvangst van de bankoverschrijving of goedkeuring van de betaling plaatsvinden. A-HC is niet verantwoordelijk voor enige vertraging in de levering, aangezien A-HC afhankelijk is van de prestaties van derden en niet kan instaan voor de aangegeven levertijd. Hierdoor zal er dan ook geen enkele compensatie worden voorzien voor een vertraging in levering.
A-HC is verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies dat kan optreden tijdens de verzending van de bestelling. A-HC is niet langer verantwoordelijk voor verlies of diefstal na ontvangst van de bestelling. De koper moet zijn gegevens controleren. Foutief geleverde leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen leiden tot extra verzendkosten die aan de koper in rekening worden gebracht.
De koper is verantwoordelijk voor de controle van de conformiteit van de goederen bij de levering, indien mogelijk in aanwezigheid van de vervoerder. In geval van twijfel over de status of de inhoud
van de bestelling, moet de koper de goederen weigeren.
Na een periode van vijf kalenderdagen vanaf de leveringsdatum wordt geen enkele claim met betrekking tot de conformiteit van het product aanvaard. Na deze periode zal de levering in overeenstemming met de bestelling worden beschouwd.
De klant heeft het recht om de aankoop schriftelijk te annuleren vanaf het moment dat de levering meer dan 90 dagen duurt.


7. Retourbeleid – ontbindende clausule – beperking van de schadeloosstelling
A. Het terugsturen van goederen :
De terugzending van de goederen moet vooraf worden gemeld, per telefoon of per e-mail aan de klantenservice van A-HC. Afhankelijk van de reden kan A-HC het product omruilen, maar garandeert onder geen enkele voorwaarde een terugbetaling. Speciaal voor de gebruiker ontworpen goederen worden niet teruggenomen. De producten moeten in perfecte staat van wederverkoop aan A-HC worden geretourneerd, met alle bijgeleverde elementen (verpakking, accessoires, instructies, …), goed verzegeld en met een kopie van de factuur of het leveringsdocument binnen 14 dagen na het akkoord van A-HC over de terugzending. Producten die beschadigd, gebruikt of incompleet zijn of waarvan de originele verpakking beschadigd is, worden niet omgeruild.
Onvoldoende of ongefrankeerde zendingen worden systematisch geweigerd en teruggestuurd naar de afzender. De verzendkosten worden niet terugbetaald. Binnen 30 dagen na acceptatie van de reparatie geeft A-HC een nieuw product in ruil, gezien zij zelf de producten op voorraad moet hebben. B. Uitdrukkelijke ontbindende clausule
Indien de klant geen enkele van zijn verplichtingen, hoe klein ook (vooral in geval van laattijdige betaling), nakomt en deze niet-nakoming niet binnen 8 dagen na een ingebrekestelling verhelpt, kan A-HC de overeenkomst van rechtswege beëindigen, elke verdere levering opschorten en/of elke technische ingreep opschorten. De klant is verplicht de goederen op eigen kosten te retourneren binnen 48 uur na beëindiging van de overeenkomst. Zo niet, dan is A-HC gerechtigd de goederen terug te nemen of te laten terugnemen, zonder andere formaliteit en op kosten van de klant. Bovendien is de klant aan A-HC een schadevergoeding verschuldigd van 30% van de totale verkoopprijs, vermeerderd met de normale afschrijving en de kosten van een eventuele herstelling van de machine.
De waardeverlaging is als volgt vastgesteld:
– gedwongen overname binnen 1 maand: 15%. 

– gedwongen overname tijdens de 2e en 3e maand: 30%.
– gedwongen overname tijdens de 5e en 6e maand: 40%.
– gedwongen overname van de 7e tot de 12e maand: 50%.
Het voorgaande doet geen afbreuk aan alle andere rechten van A-HC.
C. Beperking van de schadeloosstelling.
Indien A-HC om welke reden dan ook verplicht is de klant een schadevergoeding te betalen (bijvoorbeeld vertraging in de uitvoering, niet-nakoming van de hoofdverplichting, bijkomende schadevergoeding in geval van een procedure tot ontbinding of annulering van de verkoop, productaansprakelijkheid, etc.), zal de schadevergoeding in ieder geval beperkt zijn tot het bedrag van de reële en vastgestelde schade, zonder dat deze meer kan bedragen dan 5% van de prijs van de goederen die het onderwerp van de overeenkomst uitmaken.
Artikel 7 is niet geldig op bederfelijke goederen die A-Hc verkoopt.


8. Huurovereenkomst en overeenkomst voor het onderhoud
A. Huurovereenkomst
1. Eigendom van het materiaal voor de verhuur
A-HC blijft de exclusieve eigenaar van het materiaal. Het is de klant niet toegestaan om het aangebrachte eigendomslabel te verwijderen, na te bootsen of te wijzigen. Indien de klant geen eigenaar is van het gebouw waarin het materiaal wordt gehuurd, verbindt hij zich ertoe de eigenaar van het gebouw te informeren, VOORDAT het materiaal wordt geïnstalleerd, dat het materiaal niet aan hem toebehoort. De klant zal A-HC een kopie van deze kennisgeving bezorgen. De klant zal op dezelfde manier elke derde partij die rechten wil doen gelden op de in huur genomen apparatuur, zoals de houder van een pandrecht op de goodwill of de derde partij die de apparatuur in beslag wil nemen, op de hoogte stellen van het bestaan van het contract van het feit dat de apparatuur eigendom is van A-HC. De klant zal idealiter A-HC schriftelijk op de hoogte brengen van zijn vorderingen en zal, op zijn verzoek, de relevante documenten aan A-HC meedelen. In geval van overdracht van het bedrijf moet de klant alle maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat het gehuurde materiaal niet in de overdracht wordt opgenomen en dat het eigendomsrecht van A-HC door de overnemer van het bedrijf wordt gerespecteerd.


2. Gebruik van het huurmateriaal
1) De klant verbindt zich ertoe het materiaal uitsluitend voor persoonlijke of professionele doeleinden te gebruiken, en wel op de plaats die in het contract is voorzien.
2) De klant verbindt zich ertoe het gehuurde materiaal te gebruiken als een goede huisvader en zal in het bijzonder zorgen voor :
– de apparatuur op een normale manier en in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing van de leverancier te gebruiken en deze altijd in goede staat te houden;
– geen andere benodigdheden te gebruiken dan die welke door A-HC zijn geleverd of goedgekeurd;
– de rechten in dit contract niet over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van A- HC
3) De klant verplicht zich ertoe om enkel A-HC in te schakelen voor alle transporten en verplaatsingen tegen betaling van de geldende tarieven, tenzij er vooraf schriftelijk bijzondere voorwaarden zijn vastgesteld
4) De klant verbindt zich ertoe enkel A-HC of door haar erkende derde partijen in te schakelen voor het onderhoud en de herstelling van het gehuurde materiaal, tenzij vooraf schriftelijk bijzondere voorwaarden werden vastgelegd
5) De klant verbindt zich ertoe om A-HC, tijdens de normale kantooruren, toegang te verlenen tot de apparatuur voor noodzakelijke controles
6) De klant moet A-HC onmiddellijk op de hoogte brengen van elke beschadiging, panne, vernieling of diefstal van apparatuur, alsook van elk ongeval dat de goede werking ervan zou kunnen aantasten
7) De klant zorgt voor de technische en andere faciliteiten voor een vlotte installatie van het gehuurde materiaal. Hij zorgt ervoor dat de juiste aansluitingen worden gemaakt om een optimale werking te garanderen en houdt rekening met alle nodige veiligheidseisen en richtlijnen.
8) De klant is als enige verantwoordelijk voor elk niet-conform gebruik of misbruik van het gehuurde materiaal, het gebruik van onderdelen en benodigdheden die niet door A-HC zijn geleverd, evenals het gebruik van niet-conform materiaal en verplaatsingen die niet door A-HC zijn uitgevoerd. De kosten die hieruit voortvloeien zijn enkel en alleen voor de klant.


3. Verzekeringen en garanties.
De klant kan geen enkel recht doen gelden op een prijsvermindering of enige andere vergoeding wegens het niet gebruiken van de apparatuur, om welke reden dan ook, in het bijzonder in geval van schade, panne, diefstal, staking, overmacht, buitengebruikstelling voor onderhoud, herstelling, transport of herinstallatie van de apparatuur. 

A-HC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van een defect aan het gehuurde materiaal, een vertraging in het onderhoud ervan of het gebruik ervan door de klant. Ook kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die afkomstig is van apparaten die aan het materiaal zijn bevestigd, zoals telefoon- of WIFI-stations, noch voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van de apparatuur aan de hardware, de software en de gegevens ervan. 

Voor zover de gehuurde apparatuur software bevat, verleent A-HC de klant alleen de niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruiksrechten van deze software voor de duur van het contract.


4. Opzegging van het huurcontract
1/ In geval van beëindiging van het contract, om welke reden dan ook, terwijl het product nog steeds eigendom is van A-HC, verbindt de klant zich ertoe om aan A-HC, naast de verschuldigde huurprijs en de daaraan verbonden vertragingsrente, een vaste en onherleidbare schadevergoeding te betalen die gelijk is aan 100% van de verschuldigde huurprijs tot het einde van het contract, onverminderd het recht van A-HC om een bijkomende schadevergoeding te eisen. De producten moeten in perfecte staat worden geretourneerd aan A-HC. Bij gebreke daarvan is A-HC gerechtigd om de reparatiekosten aan de klant in rekening te brengen. 

2/ De verhuurder behoudt zich het recht voor om het basistarief één keer per jaar te wijzigen overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen. Elke tariefwijziging moet schriftelijk meegedeeld worden en dit ten minste 1 maand voor de aanvang. De verhoging mag niet meer dan 10% per jaar bedragen. 

3/ In geval van overmacht is A-HC bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van het contract op te schorten voor een periode van maximaal 3 maanden, hetzij het contract geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder verplichting tot enige schadevergoeding. Aan het einde van de opschortingsperiode heeft A-HC de keuze om de uitvoering van het contract voort te zetten of het contract geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Het geval van overmacht is hier elke omstandigheid waarop A-HC geen invloed heeft en waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst buitensporige inspanningen van A-HC vergt. 

5. Overdracht van het huurcontract 

A-HC is bevoegd om alle rechten en aandelen die zij aan dit contract ontleent, alsmede de eigendom van het materiaal, over te dragen aan een derde partij. De klant erkent dat in geval van overdracht, de derde partij alle rechten van A-HC ten opzichte van de klant zal kunnen uitoefenen.


6. Looptijd van het huurcontract 

Het huurcontract wordt in een afzonderlijk document afgesloten, d.w.z. in de bijzondere voorwaarden die vooraf schriftelijk zijn vastgelegd, in het algemeen voor een vaste periode van 36 maanden tot 60 maanden + 1 maand. Dit huurcontract loopt via A-HC vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de levering van het materiaal. 

In geval van onderhoud behoudt de verhuurder zich het recht voor om het basistarief eenmalig te wijzigen, in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen, d.w.z. volgens het nieuwe tarief voor reserveonderdelen en onderhoudsproducten en volgens de nieuwe consumentenprijsindex die door het ministerie van Economische Zaken wordt verstrekt. Elke tariefwijziging wordt één maand voor de inwerkingtreding ervan schriftelijk meegedeeld. De verhoging mag echter niet meer dan 10% per stuk bedragen, tenzij de economische situatie dit vereist. 

1/ Looptijd van het onderhoudscontract
Het onderhoudscontract wordt afgesloten en gegarandeerd voor een periode die vooraf in een onderhoudscontract is vastgelegd. Het gaat van kracht op de eerste dag na levering, tenzij partijen vooraf anders overeenkomen, en wordt stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van telkens 36 maanden, tenzij partijen vooraf anders overeenkomen.
2/ Afwezigheid van een onderhoudscontract
Indien de klant geen onderhoudscontract heeft afgesloten, erkent hij kennis te hebben genomen van de garantievoorwaarden, de verplaatsingskosten, het uurtarief en de prijslijst van de verbruiksgoederen. Indien de klant na de garantieperiode een omnium onderhoudscontract wenst af te sluiten, behoudt A-HC zich het recht voor om eerst een expertise van het toestel uit te voeren. Indien een herziening noodzakelijk is, zal deze op kosten van de klant worden uitgevoerd. Het tarief voor onderhoud en verbruiksgoederen kan worden herzien in overeenstemming met de geldende wetgeving. De minimale facturering is altijd inclusief verplaatsingskosten en een technische interventie van een uur.
3/ Opzegging van het contract
In geval van vroegtijdige beëindiging van het contract, om welke reden dan ook, verbindt de klant zich ertoe om A-HC, naast de verschuldigde huur en de daaraan verbonden overgangsintresten, een vaste en niet verminderbare schadevergoeding te betalen die gelijk is aan 100% van de tot het einde van
het contract verschuldigde huur, onverminderd het recht van AH-C om een bijkomende schadevergoeding te eisen.
Artikel 8 is niet geldig op bederfelijke goederen die A-HC verkoopt.


9. Geschillen 

Geschillen over de geldigheid, interpretatie of toepassing van deze Algemene Voorwaarden en de relatie tussen de klant en A-HC worden uitsluitend behandeld door het Belgische recht. Elk geschil tussen de partijen valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Nijvel (België). A-HC behoudt zich echter het recht voor om de koper te dagvaarden voor de rechtbank van de woonplaats van de koper. 

10. Onderneming 

Alpha-HealthCare SRL of A-HC Ondernemingsnummer – BTW: BE 0705.825.349 Maatschappelijke zetel: RUE BERGER MIMIE 5 – B-1450 Chastre
Email:
info@alpha-healthcare.be Web: www.alpha-healthcare.be
Tel: +32 (0) 10 / 876.769 Bank: BNP Paribas Fortis NV 

Bankrekening IBAN: BE47 0018 4984 6580 BIC: GEBABEBB 

11. Privacy: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

In het kader van de Europese wetgeving AGV (14 april 2016, met ingang van 25 mei 2018) stelt A-HC vast dat de klant uitdrukkelijk instemt met de verwerking van zijn persoonsgegevens door A-HC :
A. de koper geeft A-HC uitdrukkelijk toestemming om zijn persoonlijke gegevens zoals naam, achternaam, adres, e-mail, postadres, enz. te verwerken en dit voor één of meer specifieke doeleinden; 

B. De verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens is, A-HC SRL, onder haar huidige vertegenwoordigers, met maatschappelijke zetel, Rue BERGR MIMIE 5 – B-1450 Chastre en ondernemingsnummer BE 0705.825.349. De koper kan alle vragen met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens stellen door te schrijven naar bovenstaand adres. 

C. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor doel het goede verloop van het verkoopproces met de koper. Deze gegevens worden alleen doorgegeven als dit noodzakelijk is om het verkoopproces te garanderen door derden of als de wet dit vereist, wat de koper uitdrukkelijk toestaat; D. De gegevens worden niet doorgegeven aan vreemde landen of aan buitenlandse organisaties buiten de BeNeLux. Indien dit het geval is, zal hiervoor een specifiek addendum worden aangemaakt (zie art. 45 AGV) 

E. Indien A-HC het nodig acht om derden in te schakelen voor de verwerking van deze gegevens, zal zij ervoor zorgen dat zij dit doet met derden die zich aan de AGV wetgeving houden. Dit alleen in het kader van het verkoopproces en dus zonder enig ander commercieel doel, tenzij expliciet aangegeven door de koper. A-HC kan deze informatie verstrekken op verzoek van een officiële instantie in België of op eigen initiatief indien zij het nodig acht deze te goeder trouw bekend te maken om te voldoen aan de Belgische wetgeving of om haar eigen rechten of eigendommen te beschermen voor haar bedrijf, haar klanten, haar website en/of ten slotte de koper; 

F. A-HC zorgt ervoor dat de gegevens worden beschermd tegen het gebruik van alle onbevoegde personen en heeft in dit verband bepaalde procedures ontworpen om de veiligheid van deze gegevens te waarborgen. Deze hebben betrekking op de registratie en opslag van gegevens. Al deze procedures worden ook gevolgd door eventuele derden van A-HC; 

G. De periode waarin de persoonlijke gegevens bewaard blijven duurt tot 3 jaar na beëindiging van de koopovereenkomst of zolang de koper A-HC niet uitdrukkelijk vraagt deze te vergeten.
H. De koper heeft het recht om zijn gegevens te raadplegen en indien nodig te laten corrigeren. Bovendien heeft hij het recht om te worden vergeten, te worden overgedragen en te worden onderworpen aan het recht van bezwaar, evenals het recht om de toegang tot een klacht te weigeren en het recht om op de hoogte te worden gesteld van elke inbreuk op de veiligheid van zijn gegevens. Hiervoor heeft de koper de mogelijkheid om contact met ons op te nemen door middel van de mogelijkheden genoemd in artikel 9. 

I. De koper kan een klacht indienen bij de bevoegde autoriteiten van de Belgische overheid: Gegevensbeschermingsautoriteit : drukpersstraat 35, 1000 Brussel
contact@apd-gba.be 

Laatste update augustus 2020